Elazığ Belediyesi'nden kat karşılığı ihale

Abdullahpaşa Mahallesi'nde Elazığ Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yaptırılacak olan konut ve işyerleri için 7 Mayıs tarihinde ihaleye çıkarılıyor.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Abdullahpaşa Mahallesi’nde mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait olan parsellerin kat karşılığında ihaleye çıkarılacağı duyuruldu. İhalenin 7 Mayıs tarihinde saat 14.00’da gerçekleştirileceği öğrenildi. Proje kapsamında 400 adet konut,  52 adet ise işyeri yapılacak. Yapılacak olan konut ve işyerlerinin toplam maliyeti ise, 250 bin TL olarak hesaplandı. İlanda Sürsürü mahallesi olarak görülse de Abdullahpaşa Mahallesinde kentsel dönüşüm yapılacağı belirlendi. İhaleye katılacak yüklenici firmaların bir yıl içerisinde dört taksit üzerinden ödeme gerçekleştirebilecekleri duyuruldu.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı;

Kanuni ikametgâhı olması, T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin  edecekleri belge,

İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,4.6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)

İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde bir (tek) sözleşme kapsamında toplam inşaat alanının %25 (yirmibeş)’inden az olmamak üzere ihale konusu veya özel işler ile benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir.

SON DAKİKA 23

Sedanur İlhan

HABERİ PAYLAŞ:
DİĞER HABERLER