Elazığ Belediyesine ait bazı iş yerleri kiraya verilecek

Mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait olan bazı büfe ve işyerleri beş yıl süreyle kiraya verilecek.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Elazığ Belediyesi hüküm ve tasarrufunda bulunan büfe ve işyerleri açık arttırma usulü ile 5 yıl süreyle kiraya verilecek.

Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odasının katılımı ile gerçekleştirilecek olan ihale,  13 Temmuz Salı günü saat 14.00’de yapılacak. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde her bir ihale için 100,00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecek. Öte yandan Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02  (dahili 1196) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İHALE KATILIM ŞARTLARI;

Kanuni ikametgâhı olması

T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)

İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,

Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Geçici teminat ve iştirak bedelinin  ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)

İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

Belediyemizden alınan ihale şartnamesi ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belgelenmesi amacıyla bütün sayfaları ihaleye iştirak eden tarafından kaşelenerek imzalanmış şartname vereceklerdir

Birden fazla ihaleye katılacak isteklilerin; gireceği ilk ihalede istenilen evrakların aslını (geçici teminat ve iştirak bedeli hariç) diğer ihaleler için evrakların fotokopisi kullanabilecektir.

İsteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri  ihale saatinde İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına ibraz etmeleri şarttır.

İhale Komisyonu, (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

SON DAKİKA 23

Sedanur İlhan

HABERİ PAYLAŞ:
DİĞER HABERLER